DATA TË REJA për trajnime të EBA DMS – Fito aftësi të reja

Për shkak të reagimit të shkëlqyeshëm ndaj trajnimeve mbi njohuritë e sistemeve të dokumenteve dhe më konkretisht zgjidhjes EBA DMS, të cilat i mbajtëm në shkurt 2022, vendosëm t’i mbajmë përsëri trajnimet në maj 2022.

Aftësitë që do të fitoni do ta bëjnë më të lehtë për ju të punoni me një shumëllojshmëri të gjerë dokumentesh. Menaxhimi cilësor i proceseve të biznesit dhe menaxhimi i projekteve përmes një sistemi dokumentesh do t’ju kursejë kohë dhe do të përmirësojë efikasitetin tuaj në punë. Trajnimet janë të destinuara për individë që tashmë përdorin sistemin e dokumenteve EBA DMS dhe dëshirojnë të përmirësojnë njohuritë e tyre, si dhe për përdoruesit e rinj.

KUR: nga 9 deri 19 Maj 2022

VENDI: Universiteti Publik – Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Ligjeruesit tanë janë konsulentë me përvojë dhe implementues të zgjidhjeve të IT-së, me një përvojë të pasur praktike. Pjesëmarrësit në ligjëratat tona marrin pjesë në mënyrë aktive në trajnim duke zgjidhur problemet në vend, që është një nga avantazhet kryesore të ligjeratave tona. Në fund të ligjëratave, të gjithë pjesëmarrësit kanë mundësi të certifikohen dhe të marrin një certifikatë njohjeje të EBA DMS.

Ju ftojmë të zgjidhni një seminar për veten tuaj dhe të përmirësoni avantazhin tuaj konkurrues në treg. Trajnimet e mëposhtme janë në dispozicion:

BAZAT E PROGRAMIT EBA DMS – 9.5.2022


Përpara se të përdorin zgjidhjen EBA DMS, kandidatët do të familjarizohen me mjedisin e përdoruesit. Trajnimi mbi përdorimin bazë të EBA DMS do t’u sigurojë kandidatëve monitorim dhe mbështetje të vazhdueshme nga ligjeruesit gjatë trajnimit. Gjatë trajnimit, kandidatët do të mësojnë për teknologjinë, proceset, aplikacionet dhe zgjidhjet e disponueshme dhe do të fitojnë aftësitë e nevojshme për të punuar me sistemin e dokumenteve.

Target Group:  përdoruesit e rinj të EBA DMS

Kur: E hënë, 9 maj 2022, ora 9:00

Kohëzgjatja: 2 x 3 orë mësimore, 1 ditë
 
Qëllimi kryesor i trajnimit/workshop: Trajnimi është i dedikuar për të gjithë përdoruesit e rinj që po njohin EBA DMS.
 
Objektivat e trajnimit/workshop:

 • njohja dhe zotërimi i metodave të punës me sistemin e dokumenteve,
 • familjarizimi me mjedisin e përdoruesit të EBA DMS,
 • njohja me veprimet themelore në vetë ndërfaqen e përdoruesit,
 • mësoni rreth menaxhimit të dokumenteve elektronike,
 • mësoni aftësitë themelore procedurale për trajtimin e dokumenteve elektronike,
 • mësoni për të drejtat dhe metodat e përdorimit të certifikatave dixhitale të kualifikuara,
 • mësoni rreth metodave për qasje të shpejtë në dokumente dhe ruajtje të sigurt të dokumenteve elektronike dhe bashkëngjitjeve të tyre,
 • mësoni si të kryeni funksione të ndryshme në dokumente dhe të modifikoni cilësime të ndryshme përmes shembujve praktikë.

Njohuri paraprake: nuk kërkohet njohuri paraprake

Çmimi dhe format e edukimit: 220,00 € + TVSH / person *

* Nëse regjistroheni deri më 25.4.2022, ne do t’ju japim tarifën e regjistrimit për personin e dytë. Kontaktoni konsulentët tanë për të mësuar rreth zbritjeve për regjistrime të shumta dhe zbritjeve për kontraktorët tanë.

Trajnimi zhvillohet drejtpërdrejt në Universitetin Publik të Sllovenska Bistrica dhe ju mund ta ndiqni edhe drejtpërdrejt në formën e një webinari. Të gjithë pjesëmarrësit do të kenë akses në regjistrim të trajnimit dhe materialeve pas trajnimit.

Regjistrohu në tecaji@softeh.com ose në (0)2 421 56 70.

NJOHURI TË AVANCUARA PËR SISTEMIN EBA DMS – 11/05/2022 dhe 12/05/2022

Një trajnim mbi përdorimin intensiv të DMS, i cili lejon kandidatët të monitorohen dhe të mbështeten vazhdimisht nga ligjeruesit gjatë trajnimit.

Ndërsa trajnimi Bazat e EBA DMS synon të ofrojë një prezantim global të sistemit, përvetësimi i njohurive për punën bazë me EBA DMS dhe trajnimi në përdorimin e tij, në këtë trajnim ju do të fitoni edhe aftësi më të avancuara për përdorim të pavarur të EBA DMS.

Target Group: përdoruesit e avancuar të EBA DMS
 
Kur: E mërkurë, 11 maj 2022, ora 9:00 dhe e enjte, 12 maj 2022, ora 9:00.

Kohëzgjatja: (4 x 3 orë mësimore), 2 ditë
 
Qëllimi kryesor i trajnimit/workshop: Trajnimi është i dedikuar për të gjithë përdoruesit që dëshirojnë të fitojnë njohuri të avancuara të përdorimit të EBA DMS.
 
Objektivat e trajnimit/workshop:

 • mësoni rreth bazave të sistemit EBA DMS,
 • mësoni rreth metodave të ndryshme për të punuar me sistemin e dokumenteve,
 • mësoni për procedurat dhe cilësimet e përdoruesve që u nevojiten për të punuar me dokumente,
 • përmes shembujve praktikë, mësoni se si të menaxhoni dokumentacionin në mënyrë elektronike në një sistem të menaxhimit të dokumenteve,
 • mësoni se si të gjeni dhe ruani dokumentacionin më shpejt dhe më sigurt,
 • mësoni për përfitimet e automatizimit të biznesit.

Njohuri paraprake: nuk kërkohet njohuri paraprake

Çmimi dhe format e edukimit: 385,00 € + TVSH / person *

* Nëse regjistroheni deri më 25 Prill 2022, ne do t’ju japim tarifën e regjistrimit për personin e dytë. Kontaktoni konsulentët tanë për të mësuar rreth zbritjeve për regjistrime të shumta dhe zbritjeve për kontraktorët tanë.

Trajnimi zhvillohet drejtpërdrejt në Universitetin Publik të Sllovenska Bistrica dhe ju mund ta ndiqni edhe drejtpërdrejt në formën e një webinari. Të gjithë pjesëmarrësit do të kenë akses në regjistrim të trajnimit dhe materialeve pas trajnimit.

Regjistrohu në tecaji@softeh.com ose në (0)2 421 56 70.

ADMINISTRIMI I SISTEMIT DMS EBA – 18/05/2022 dhe 19/05/2022

Një program trajnimi i përshtatur dhe shumë intensiv në të cilin kandidatët do të mësojnë bazat e mjedisit EBA DMS dhe do të fitojnë aftësi shtesë të nevojshme për një administrator të sistemit EBA DMS.
 
Target Group: Administratorët e EBA DMS
 
Kur: E mërkurë, 18/5/2022, ora 9:00 dhe e enjte, 19/5/2022, ora 9:00.

Kohëzgjatja: 4 x 3 orë mësimore, 2 ditë
 
Qëllimi kryesor i trajnimit/workshop: trajnimi është i destinuar për administratorët e sistemit EBA.
 
Objektivat e trajnimit/workshop:

 • Kandidatët do të njihen me cilësimet e mjedisit EBA DMS,
 • Kandidatët do të njihen me llojet e dokumenteve dhe fletët mbështetëse që shoqërojnë dokumentet,
 • Nëpërmjet shembujve praktikë, kandidatët do të mësojnë se si të menaxhojnë grafikun organizativ, të krijojnë rregulla për dokumentet, rregullat e kohës dhe lidhjes dhe të modifikojnë cilësimet për shkëmbimin elektronik.

Kushtet paraprake:  trajnimi në bazat e EBA DMS ose vlerësimi i kandidatit.

Çmimi dhe format e edukimit: 280,00 € + TVSH / person *

* Nëse regjistroheni deri më 25 Prill 2022, ne do t’ju japim tarifën e regjistrimit për personin e dytë. Kontaktoni konsulentët tanë për të mësuar rreth zbritjeve për regjistrime të shumta dhe zbritjeve për kontraktorët tanë.

Trajnimi zhvillohet drejtpërdrejt në Universitetin Publik të Sllovenska Bistrica dhe ju mund ta ndiqni edhe drejtpërdrejt në formën e një webinari. Të gjithë pjesëmarrësit do të kenë akses në regjistrim të trajnimit dhe materialeve pas trajnimit.

Regjistrohu në tecaji@softeh.com ose në (0)2 421 56 70.

EDUKIM DHE KONSULTIM PËR TRAJNIM INDIVIDUAL

Nevoja për të ndryshuar dhe përmirësuar punën e tyre për arsye të ndryshme (përmbajtje të ndryshme dhe njohuritë e mëparshme të procesit të punonjësve të kompanisë, zhvillimi i teknologjive të reja, ndryshime në proceset e kompanisë) kërkon edukim dhe trajnim të vazhdueshëm të punonjësve. Trajnimi i vazhdueshëm u mundëson punonjësve të rifreskojnë, plotësojnë, zgjerojnë dhe thellojnë njohuritë dhe aftësitë që u nevojiten për punën e tyre.


Implementimi
: Ne u ofrojmë klientëve trajnime dhe konsultime individuale të proceseve të përshtatura për dëshirat dhe kërkesat e klientit. Përmbajtja e trajnimit individual është një kombinim i përzgjedhjes së rasteve nga kontraktori në lidhje me nevojat e klientit. Për të përgatitur një kurrikulë për trajnime individuale, ne fillimisht bëjmë një pamje të situatës.
 
Qëllimi: Kandidatët do të marrin informacion mbi sugjerimet për të punuar ndryshe, bazuar në shembuj konkretë dhe udhëzime pune të përshtatura për proceset e tyre të punës.
 
Objektivat e trajnimit/workshop: Kandidatët do të marrin pjesë në trajnime individuale:
– për të zotëruar njohuritë e kërkuara në nivelin e duhur (sa më të lartë të jetë e mundur),
– përveç njohurive përmbajtësore, kanë marrë edhe njohuri procedurale,
– të arrijnë qëndrueshmëri, transferueshmëri dhe zbatueshmëri të njohurive,
– të arrijnë aftësinë për të përmirësuar njohuritë dhe për të krijuar njohuri të reja.

Çmimi: Përgatitja e një oferte bazuar në një pamje të situatës. Për më shumë informacion, ju lutemi na kontaktoni në tecaji@softeh.com ose në (0)2 421 56 70.


Të gjitha trajnimet janë gjithashtu të disponueshme në baza individuale për grupe të mbyllura në vende: Ljubljana, Maribor, Slovenski Bistrica dhe Piran. Për pyetje, ju lutemi telefononi (0)2 421 56 70 ose shkruani në tecaji@softeh.com.

Kushtet e pjesëmarrjes dhe anulimit:

Kushtet e regjistrimit/anulimit: mund të regjistroheni për trajnim deri në datën e mbylljes së aplikimeve (2 ditë pune para fillimit të trajnimit) ose deri në plotësimin e vendeve. Pas këtij afati, mund të aplikoni me e-mail në tecaji@softeh.com ose me telefon në nr. (0)2 421 56 70. Nëse dëshironi të tërhiqeni, ju lutemi ta bëni këtë me shkrim jo më vonë se 2 ditë pune përpara trajnimit në tecaji@softeh.com . Në rast tërheqjeje të parakohshme ose mospjesëmarrjeje, me keqardhje do të jemi të detyruar t’ju tarifojmë shumën e plotë .

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar datat, formatin e trajnimit dhe përmbajtjen e trajnimit! Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Similar Posts