pa_manufacture_logo

Softuer fleksibël për menaxhim të prodhimit

PANTHEON Manufacture është një sistem informacioni biznesi për kompanitë e orientuara nga prodhimi që mbështeten në stabilitetin dhe aftësitë e avancuara dhe kanë nevojë për një sistem fleksibël. Një gamë e gjerë funksionesh lejon që sistemi të përdoret nga të gjithë në kompani, nga menaxhimi tek blerja dhe kontabiliteti, dhe gjithashtu mund të përfitoni nga të gjitha përfitimet e inteligjencës së biznesit (dashboards, analitikë, raporte, planifikim).

Prodhim i thjeshtë

PANTHEON menaxhon të gjitha proceset në prodhimin e thjeshtë, planifikimin dhe caktimin e burimeve prodhuese. Dritarja e Urdhëresës së Punës është pika fillestare për kontrollin e prodhimit dhe gjithashtu ofron një specifikim të qartë të të dhënave të porosisë së punës në prodhim.

Planifikimi dhe caktimi i burimeve prodhuese

Planifikimi në PANTHEON MF është planifikimi dhe koordinimi i detajuar i afateve të prodhimit dhe menaxhimi i burimeve të prodhimit. Planifikimi kryhet nga planet operacionale të prodhimit, duke marrë parasysh të dhënat e normativit (BOM), veçanërisht procedurat teknologjike të prodhimit të operacioneve të punës.

Parallogaritjet, pasllogaritjet dhe analizat në prodhim

Me parallogaritjen, përafërsisht llogarisim çmimin e produkteve që i prodhojmë dhe montojmë në procesin e prodhimit, sipas të dhënave nga fatura bazë e materialeve, ku përcaktohen sasitë e vlerësuara (normative) të drejtpërdrejtë të materialeve dhe punës.

Lista e çmimeve për PANTHEON Manufacture

PANTHEON™ SE

36.90
/muaj hosting
 • (Blerja e licencës: 899 € + upgrade vjetor: 188.79 €)
 • Operacionet e Keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Inventari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 • Inteligjenca biznesore – Out-of-the-box dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Customized dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Analizat, raporte, planifikime
 • Prodhim - Planifikim
 • Prodhim - Skedulim
 • Prodhim - Operacione të avancuara të rendit të punës
 • Prodhim - Specifikimet me alternativa

PANTHEON™ MF

56.90
/muaj hosting
 • (Blerja e licencës: 1499 € + upgrade vjetor: 314.79 €)
 • Operacionet e Keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Inventari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 • Inteligjenca biznesore – Out-of-the-box dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Customized dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Analizat, raporte, planifikime
 • Prodhim - Planifikim
 • Prodhim - Skedulim
 • Prodhim - Operacione të avancuara të rendit të punës
 • Prodhim - Specifikimet me alternativa

PANTHEON me qera (Hosting)

Të dhënat që futni në PANTHEON™ (p.sh. faturat, stoqet, kontabiliteti, lista e pagave, etj.) ruhen të gjitha në një bazë të dhënash, zakonisht në një kompjuter të dedikuar, të quajtur server. Serveri është gjithmonë aktiv në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë të aksesueshme dhe ka masa të përshtatshme sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht kopjet rezervë, mbrojtjen fizike dhe softuerike. PANTHEON Hosting paguhet si pjesë e një tarife mujore me tarifë fikse dhe përfshin përdorimin e softuerit, përditësimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qira të serverit.

Blerja e PANTHEON-it

Nëse vendosni të blini softuerin, ai instalohet në kompjuterin/serverin tuaj, në këtë rast ju jeni përgjegjës për përmirësimet e rregullta në versionet e reja të softuerit (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja) dhe për arkivimin e të dhënave. Ju paguani çmimin e blerjes në një shumë të vetme, softueri kalon në pronësinë tuaj, dhe ju tarifoheni një herë në vit me një tarifë fikse për përditësimin e softuerit.