public_service_logo

Program biznesi për ndërmarrjet e Sektorit Publik

I fuqishëm dhe në përputhje me legjislacionin aktual, programi merr parasysh dispozitat specifike që kanë ndërmarrjet publike si përdorues buxhetor (veçanërisht në kontabilitet dhe burime njerëzore) dhe u lejon atyre të funksionojnë në mënyrë transparente dhe në përputhje me rregulloret. Kjo u mundëson ndërmarrjeve publike të rrisin cilësinë e punës dhe produktivitetin e tyre pa koston e zhvillimit të programit të tyre apo kohë më të gjatë implementimi.

Kontabiliteti i përshtatur për ndërmarrjet publike

Ndërmarrjet publike u nënshtrohen rregullave të ndryshme të kontabilitetit nga subjektet e tjera ekonomike për shkak të financimit të tyre buxhetor. PANTHEON mbështet të gjitha këto dispozita specifike me të cilat ndërmarrjet publike duhet të respektojnë, dhe është gjithashtu në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNRF). Ai gjithashtu përfshin:

 • llogaritë e planit kontabel publik,
 • bilancet specifike të përdoruesve,
 • bilancet për përdoruesit e tjerë,
 • pasqyrat financiare të konsoliduara,
 • regjistrimet e kontabilitetit.

Personeli dhe pagat për nëpunësit civilë

Ndërmarrjet publike kanë gjithashtu rregulla specifike në fushën e burimeve njerëzore dhe pagave. Duke qenë se financohen nga paratë publike, kjo pasqyrohet edhe në deklaratat dhe formularët që kompanitë dorëzojnë pranë organeve përkatëse të qeverisë (ATK, etj.):

 • printimi i një liste të veçantë pagash për administratën publike (punonjës të zakonshëm, drejtorë, punonjës të huaj),
 • përcaktimi i llojeve të fitimeve,
 • krijimi i një eksporti XML të një skedari ISPAP,
 • dhe më shumë

Funksionalitetet e sistemit PANTHEON Public Service

Lista e çmimeve për PANTHEON Public Service

PANTHEON™ GE

36.90
/muaj hosting
 • (Blerja e licencës: 899,00 € + upgrade vjetor: 188.79 €)
 • Operacionet e Keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Inventari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 • Inteligjenca biznesore – Out-of-the-box dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Customized dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Analizat, raporte, planifikime
 • Prodhim - Planifikim
 • Prodhim - Skedulim
 • Prodhim - Operacione të avancuara të rendit të punës
 • Prodhim - Specifikimet me alternativa

PANTHEON me qera (Hosting)

Të dhënat që futni në PANTHEON™ (p.sh. faturat, stoqet, kontabiliteti, lista e pagave, etj.) ruhen të gjitha në një bazë të dhënash, zakonisht në një kompjuter të dedikuar, të quajtur server. Serveri është gjithmonë aktiv në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë të aksesueshme dhe ka masa të përshtatshme sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht kopjet rezervë, mbrojtjen fizike dhe softuerike. PANTHEON Hosting paguhet si pjesë e një tarife mujore me tarifë fikse dhe përfshin përdorimin e softuerit, përditësimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qira të serverit.

Blerja e PANTHEON-it

Nëse vendosni të blini softuerin, ai instalohet në kompjuterin/serverin tuaj, në këtë rast ju jeni përgjegjës për përmirësimet e rregullta në versionet e reja të softuerit (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja) dhe për arkivimin e të dhënave. Ju paguani çmimin e blerjes në një shumë të vetme, softueri kalon në pronësinë tuaj, dhe ju tarifoheni një herë në vit me një tarifë fikse për përditësimin e softuerit.