EDUKIMI I PËRDORUESVE FUNDOR

Për të arritur rezultatet më të mira, përveç teknologjisë së mirë, është thelbësore që përdoruesit të trajnohen për të punuar me softuer.

Këtë herë ne zhvilluam trajnime për përdoruesit e rinj të sistemit të dokumenteve EBA në SELTRON d.o.o.. SELTRON është një kompani moderne e teknologjisë që ndërthur teknologjinë moderne me përvojën shumëvjeçare. Ofron zgjidhje inovative, të avancuara dhe ekonomike për ngrohje, të cilat janë të njohura si në Slloveni ashtu edhe në Evropë. Në SELTRON, ata vendosën të prezantojnë sistemin e dokumenteve EBA.

Gjatë trajnimit, përdoruesit njihen me funksionalitetet kryesore të sistemeve të dokumenteve, së bashku vendosim procesin e konfirmimit dhe ruajtjes së dokumenteve dhe rolet e përdoruesve brenda proceseve individuale. Ligjëratat mbahen drejtpërdrejt në grupe të vogla, në mënyrë që konsulentët tanë të fokusohen individualisht në secilin përdorues dhe kështu t’i përgjigjen çdo pyetjeje shtesë që mund të lindë gjatë trajnimit. Sigurisht, trajnimi kryhet edhe nga distanca, por vetë përmbajtja është përshtatur për këtë arsye. Në përputhje me kurrikulën, çdo trajnim përshtatet me nevojat specifike të klientit dhe çdo përdorues merr pjesë aktive në trajnim.

Në fund të trajnimit, çdo përdorues ka mundësinë të plotësojë një pyetësor provimi për të testuar njohuritë e tij. Pas përfundimit të suksesshëm të vlerësimit, përdoruesit do të marrin gjithashtu një certifikatë të aftësisë së EBA DMS.

Pas trajnimit, përdoruesit trajnohen për të punuar në mënyrë të pavarur me EBA DMS dhe janë të përgatitur për t’u marrë me situatat e jetës reale që lindin në praktikë. Gjatë gjithë trajnimit, konsulentët tanë janë në dispozicion për çdo sqarim të mëtejshëm dhe rregullim të nevojshëm në sistemin e dokumenteve.

Për më shumë informacion se si të implementoni zgjidhjen EBA DMS në kompaninë tuaj, ju lutemi kontaktoni konsulentët tanë:

Telefon: +383 38 704 608
Mob: +383 49 567 110

info.ks@softeh.com

Similar Posts