PRAVILA NAGRADNE IGRE »KOLO SREČE« na PANTHEON KONFERENCI 2024

 1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje SOFTEH d.o.o., Trgovska ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija,  ID za DDV: SI72997842

(v nadaljevanju organizator).

Udeleženec v nagradni igri je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki je:

 • v celoti kupon nagradne igre,
 • sprejel pogoje in pravila za sodelovanje v nagradni igri,
 • je zavrtel dobitno polje na »kolesu sreče« v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je dobitnik nagrade, ki jo dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil.

 • Pogoji sodelovanja

       V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe ter mladoletniki z dopolnjenim 15. letom starosti, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 15 let, lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali zakonitih skrbnikov.

        V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni podjetja Softeh d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (starši, otroci in zakonski oz. izven zakonski partnerji) ter pogodbeni partnerji, ki sodelujejo pri pripravi nagradne igre (zaposleni podjetji DataLab SI d.o.o. in DataLab d.d.).

 • Kako sodelovati v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je izpolnjen kupon na Pantheon konferenci 2024. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem žrebanju samo enkrat. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni potreben.

Za uspešno sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči:

 • V izpolniti nagradni bon s kontaktnimi podatki, katerega prejmejo na licu mesta in v času trajana predavanja ter vnesti zahtevane podatke in se strinjati, da sodelujejo v nagradni igri.

Nagradna igra traja ves čas trajanja konference in sicer od 4. 4. 2024 od 8.30 ure do vključno 05.04.2022 do 14.00 ure.

 • Podelitev nagrad

Podelitev nagrad, v katerem lahko sodelujejo vsi udeleženci bo potekalo na stojnici podjetja ves čas trajanja konference. Podelitev nagrad se opravi v prisotnosti predstavnika podjetja SOFTEH in je vezano na zadeto polje na kolesu sreče.

 • Obvestilo in dostava nagrad

Izžrebanec bo na licu mesta podelil nagrado, ki je vezano na zadeto polje na kolesu sreče. Udeleženec se zaveda, da v primeru, da zavrti kolo sreče in se le ta / kazalnik ustavi na polju »več sreče prihodnjič« nagrade ne prejme.

Podelitev nagrade se lahko organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, naslov in fotografija brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba. Organizator nagrade ne bo pošiljal po pošti saj izžrebanec, v kolikor ni bil prisoten na dogodku v času žrebanja ni opravičen do nagrade.

 • Davki in akontacija dohodnine

Vrednost priročnih nagrad ne presega 25 EUR z DDV in tako niso predmet dodatnega obdavčevanja.

 • Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je izpolnila vprašalnik in je nedvomno mogoče razbrati njeno ime in priimek.

Če se nagrajenec nagradi odpove ali organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.

 • Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Podatke nagrajenca hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje podjetju SOFTEH d.o.o., da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev mora sodelujoči zahtevati s poslanim elektronskim poročilom na naslov podpora@softeh.si V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave, ki iz nagradne igre izhajajo.

 • Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.softeh.com in fizično v prostorih THERMANA Laško, v času trajanja nagradne igre.

Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 1. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se        hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,
 • dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija)            se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

V Slovenski Bistrici, 19.02.2024

Softeh d. o. o.