IZOBRAŽEVANJE KONČNIH UPORABNIKOV

Për të arritur rezultatet më të mira, përveç teknologjisë së mirë, është thelbësore që përdoruesit të trajnohen për të punuar me softuer.

Kësaj radhe kemi zhvilluar trajnime për përdoruesit e rinj të sistemit të dokumenteve EBA në SELTRON d.o.o. SELTRON është një kompani moderne teknologjike që kombinon teknologjinë moderne me përvojën shumëvjeçare, duke ofruar zgjidhje inovative, të avancuara dhe ekonomike për ngrohje, të njohura si në Slloveni ashtu edhe në Evropë. SELTRON ka vendosur të prezantojë sistemin e dokumenteve EBA.

Gjatë trajnimit, përdoruesit njihen me funksionalitetet kryesore të sistemeve të dokumenteve, procesi i konfirmimit dhe ruajtjes së dokumenteve vendoset së bashku dhe diskutohen rolet e përdoruesve brenda secilit proces. Leksionet mbahen drejtpërdrejt në grupe të vogla në mënyrë që konsulentët tanë të mund të fokusohen tek secili përdorues individualisht dhe t’i përgjigjen çdo pyetjeje shtesë që mund të bëhet gjatë trajnimit. Sigurisht, trajnimi kryhet edhe në distancë. Çdo kurs trajnimi është i përshtatur për nevojat specifike të klientit, në përputhje me kurrikulën dhe çdo përdorues merr pjesë aktive në trajnim.

Në fund të trajnimit, çdo përdorues ka mundësinë të plotësojë një pyetësor provimi për të testuar njohuritë e tij. Pas përfundimit të suksesshëm të vlerësimit, përdoruesit do të marrin gjithashtu një certifikatë të aftësisë së EBA DMS.

Pas trajnimit, përdoruesit trajnohen për të punuar në mënyrë të pavarur me sistemin e dokumenteve EBA DMS dhe përgatiten për situatat e jetës reale që lindin në praktikë. Gjatë gjithë trajnimit, konsulentët tanë janë në dispozicion për çdo sqarim të mëtejshëm dhe rregullim të nevojshëm në sistemin e dokumenteve.

Për më shumë informacion në lidhje me mundësinë e implementimit të EBA DMS në kompaninë tuaj, mund të kontaktoni konsulentët tanë:

+383 38 704 608

info.ks@softeh.com

Similar Posts